Linux ANSI 控制码大全

Modified on: Sat, 27 Apr 2019 21:48:41 +0800 热度: 1,928 度

在window下有TC的conio的库和头文件以及一些系统函数,可以对控制台进行控制,如设置光标位置,改变字体颜色,清屏等等,在用C语言写一些小游戏,或者显示程序菜单时会很方便,但是这个库文件并不是标准的C语言库文件,在Linux下是不能直接包含对应的头文件的,这就给一些程序的编写带来一些麻烦,但是幸好Linux下有对应的终端控制语句,同样能够实现上述的绝大部分效果:

在C语言中一般通过printf(), puts()等函数向终端输出信息,但是一般的字符只能依次顺序显示,要想实现一些效果可以通过在输出的字符中插入ANSI控制码来实现,先给出控制码,下面再演示使用方法

ANSI控制码:

  033[0m 关闭所有属性 
  033[1m 设置高亮度 
  03[4m 下划线 
  033[5m 闪烁 
  033[7m 反显 
  033[8m 消隐 
  033[30m  --  033[37m 设置前景色 
  033[40m  --  033[47m 设置背景色 
  033[nA 光标上移n行 
  03[nB 光标下移n行 
  033[nC 光标右移n行 
  033[nD 光标左移n行 
  033[y;xH设置光标位置 
  033[2J 清屏 
  033[K 清除从光标到行尾的内容 
  033[s 保存光标位置 
  033[u 恢复光标位置 
  033[?25l 隐藏光标 
  33[?25h 显示光标

设置前景背景色的控制码中中间的数字代表不同的颜色

字体颜色设置对应的具体值:

背景色范围: 40--49                 文字颜色: 30--39

        40:黑                                      30:黑

        41:红                                      31:红

        42:绿                                      32:绿

        43:黄                                      33:黄

        44:蓝                                      34:蓝

        45:紫                                      35:紫

        46:深绿                                  36:深绿

        47:白色                                  37:白色

添加新评论